|| Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare ||

Hare Krishna Mandir

Serving the mission of HDG Srila Prabhupada

Janmashtami 2018 Maha Abhishekam

Maha-abhishekham (ceremonial bath) will be offered to Sri Sri Radha Mahdav with panchamrita, shodashopachar, water from 7 holy rivers collected in 108 kalashas accompanied with sacred Vedic chants and kritan.