images

108 names of Lord Rama


108 names of Lord Rama

1 ॐ श्री रामाय नमः 55 ॐ सर्व देवादिदेवाय नमः
2 ॐ रामभद्राय नमः 56 ॐ मृतवानरजीविताय नमः
3 ॐ रामचन्द्राय नमः 57 ॐ मायामारीच हंत्रे नमः
4 ॐ शाश्वताय नमः 58 ॐ महादेवाय नमः
5 ॐ राजीवलोचनाय नमः 59 ॐ महाभुजाय नमः
6 ॐ श्रीमते नमः 60 ॐ सर्वदेव स्तुताय नमः
7 ॐ राजेन्द्राय नमः 61 ॐ सौम्याय नमः
8 ॐ रघुपुंगवाय नमः 62 ॐ ब्रह्मणयाय नमः
9 ॐ जानकी वल्लभाय नमः 63 ॐ श्री मुनि संस्तुताय नमः
10 ॐ जैत्राय नमः 64 ॐ महायोगिने नमः
11 ॐ जितामित्राय नमः 65 ॐ महोदराय नमः
12 ॐ जनार्दनाय नमः 66 ॐ सुग्रिवेप्सित राज्यदाय नमः
13 ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः 67 ॐ सर्व पुण्याधिकफलाय नमः
14 ॐ दांताय नमः 68 ॐ स्मृत सर्वाघनाशनाय नमः
15 ॐ शरणत्राण तत्पराय नमः 69 ॐ आदिपुरुषाय नमः
16 ॐ वालि प्रमथनाय नमः 70 ॐ परमपुरुषाय नमः
17 ॐ वाग्मिने नमः 71 ॐ श्री महापुरुषाय नमः
18 ॐ सत्यवाचे नमः 72 ॐ पुण्योदयाय नमः
19 ॐ सत्यविक्रमाय नमः 73 ॐ दयासाराय नमः
20 ॐ सत्यव्रताय नमः 74 ॐ पुराण पुरुषोत्तमाय नमः
21 ॐ व्रतधराय नमः 75 ॐ स्मित वक्त्राय नमः
22 ॐ सदा हनुमदाश्रिताय नमः 76 ॐ मितभाषिणे नमः
23 ॐ कौसलेयाय नमः 77 ॐ पूर्वभाषिणे नमः
24 ॐ खरध्वंसिने नमः 78 ॐ राघवाय नमः
25 ॐ विराधवधपंडिताय नमः 79 ॐ अनंत गुण गंभीराय नमः
26 ॐ विभीषण परित्रात्रे नमः 80 ॐ धीरोदात्त गुणोत्तमाय नमः
27 ॐ हर कोदण्ड खण्डनाय नमः 81 ॐ माया मानुष चारित्राय नमः
28 ॐ सप्तताल प्रभेत्रे नमः 82 ॐ महादेवादि पूजिताय नमः
29 ॐ दशग्रीव शिरोहराय नमः 83 ॐ सेतुकृते नमः
30 ॐ जामदग्न्य महादर्पदलनाय नमः 84 ॐ जित वाराशये नमः
31 ॐ ताटकांतकाय नमः 85 ॐ सर्व तीर्थमयाय नमः
32 ॐ वेदांतसाराय नमः 86 ॐ हरये नमः
33 ॐ वेदात्मने नमः 87 ॐ श्यामांगाय नमः
34 ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः 88 ॐ सुंदराय नमः
35 ॐ दूषणत्रिशिरोहंत्रे नमः 89 ॐ शूराय नमः
36 ॐ त्रिमूर्तये नमः 90 ॐ पीतवाससे नमः
37 ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः 91 ॐ धनुर्धराय नमः
38 ॐ त्रिविक्रमाय नमः 92 ॐ सर्व यज्ञाधिपाय नमः
39 ॐ त्रिलोकात्मने नमः 93 ॐ यज्विने नमः
40 ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः 94 ॐ जरामरण वर्जिताय नमः
41 ॐ त्रिलोक रक्षकाय नमः 95 ॐ विभीषण प्रतिष्ठात्रे नमः
42 ॐ धन्विने नमः 96 ॐ सर्वापगुण वर्जिताय नमः
43 ॐ दंडकारण्य कर्तनाय नमः 97 ॐ परमात्मने नमः
44 ॐ अहल्या शापशमनाय नमः 98 ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः
45 ॐ पितृभक्ताय नमः 99 ॐ सच्चिदानंद विग्रहाय नमः
46 ॐ वरप्रदाय नमः 100 ॐ श्री परस्मै ज्योतिषे नमः
47 ॐ जितेन्द्रियाय नमः 101 ॐ श्री परस्मै धाम्ने नमः
48 ॐ जितक्रोधाय नमः 102 ॐ श्री पराकाशाय नमः
49 ॐ जितामित्राय नमः 103 ॐ श्री परात्पराय नमः
50 ॐ जगद-गुरवे नमः 104 ॐ श्री परेशाय नमः
51 ॐ ऋक्षवानर संघातिने नमः 105 ॐ श्री पारगाय नमः
52 ॐ चित्रकूट समाश्रयाय नमः 106 ॐ श्री पाराय नमः
53 ॐ जयंतत्राणवरदाय नमः 107 ॐ श्री सर्व देवात्मकाय नमः
54 ॐ सुमित्रा पुत्र सेविताय नमः 108 ॐ श्री परस्मै नमः